Матеріально-технічна база кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ імені О. М. Бекетова включає в себе закріплені за нею лекційні аудиторії та 2 лабораторії: лабораторія «Ергономічних і транспортних проблем» імені проф., д.т.н. Гаврилова Е. В. і навчально-дослідна лабораторія центру SmaLog «Розумний транспорт і логістика для міст».

 

Лабораторія «Ергономічних і транспортних проблем» оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє досліджувати функціональний стан людини – оператора (водій, пасажир тощо) в транспортній системі:

 

1. Окуляри Pupil Lab –призначені для дослідження концентрації і уваги людини.

1

 

 

2Застосовується метод запису траєкторії погляду людини, параметрів фіксації погляду та їх координати, поле зору, часу переміщення погляду, час фіксації, показники уваги та час реакції.

Використовується під час проведення практичних занять з магістрами спеціальності Транспортні технології. Також використовується при проведені натурних досліджень в рамках науково-дослідницької діяльності кафедри при визначенні впливу інформаційних потоків (реклама, стільникові телефони і тощо) на стан водіїв і пішоходів, їх здатність своєчасно й адекватно приймати рішення.

 

2. Спірографічний комплекс, оснований на досліджені функцій зовнішнього дихання людини – призначений для дослідження впливу параметрів різних процесів на стан організму людини.

3


Використовується для проведення досліджень впливу реальних транспортних процесів на показники трудової діяльності людини з урахуванням зміни функціонального стану.

 

3. Система моніторингу показників серцевого ритму «CARDIOSENS» та система для дослідження електричної активності мозку «NeuroCom» – призначені для дослідження впливу параметрів різних процесів на стан організму людини.

4


Система моніторингу показників серцевого ритму «CARDIOSENS» призначений для тривалої реєстрації електрокардіограми, обробки і аналізу результатів моніторингу стану напруженості діяльності водія. Застосовується під час проведення практичних і лабораторних занять з бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології. Використовується в рамках науково-дослідницької діяльності кафедри при проведені дослідження надійності водіїв з урахуванням втоми, стресу, віку водіїв та інших характеристик.

 

5


Система для дослідження електричної активності мозку «NeuroCom» дозволяє виконувати реєстрацію електроенцефалограми і аналіз результатів дослідження поведінки водія на дорозі і впливу інформаційних потоків на нього.

Даний комплекс використовується під час проведення практичних і лабораторних занять з бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології. Також використовується при проведені натурних досліджень в рамках науково-дослідницької діяльності кафедри щодо вивчення надійності водіїв з урахуванням втоми, стресу, віку водіїв та інших характеристик.

 

4. Модулі відображення результатів, відстеження GPS координат, визначення відстані та акселерометр NEULOG – призначені для фіксації параметрів транспортного потоку.

6

7

 

Мають дуже широке використання як під час освітнього процесу, під час проведення практичних і лабораторних занять з бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології, так і під час проведення наукових досліджень і виконання госпдоговірних тематик для визначення показників надійності функціонування системи «людина-машина-середовище».

 

Навчально-дослідна лабораторія центру SmaLog «Розумний транспорт і логістика для міст»:

 

1. Vissim – дозволяє вирішувати локальні наукові і прикладні задачі управління дорожнім рухом.

Використовується для вибору оптимальної схеми організації дорожнього руху на перехресті та оцінки пропускної здатності для кожного з варіантів, при моделюванні та оптимізації роботи світлофорних об’єктів, при прогнозуванні транспортних пробок і аналізі «вузьких» місць.

 

 

8


Дане програмне забезпечення широко використовується під час навчального процесу як з бакалаврами так і магістрами спеціальності Транспортні технології.

 

2. PTV Visum програмний продукт для транспортного планування – забезпечує надійну підтримку при прийнятті стратегічних рішень. PTV Visum дозволяє виконати комплексне моделювання роботи унімодальної та мультимодальної транспортної системи.

 

9

 


Використовується під час проведення практичних занять із студентами першого (бакалаврського рівня) освітньої програми «Транспортні технології» та другого (магістерського рівня) освітньо-професійної програми «Транспортні системи» та «Розумний транспорт і логістика для міст».
Дає можливість проектування маршрутних систем міст (пасажирських транспорт), систем руху індивідуального транспорту, побудови мультимодальних транспортних систем (громадський транспорт + індивідуальний транспорт + вантажний транспорт). Використовується при виконанні багатьох проєктів кафедри, серед яких такі як «Розробка плану сталої міської мобільності (ПСММ) для міста Харкова», «Розробка мультимодальної транспортної макромоделі (МТМ) для міста Харкова», «Розроблення схеми удосконалення системи паркування автомобілів у центральній частині міста Харкова».

3. Програмне забезпечення «Мурашина логістика» – дозволяє вирішувати задачі маршрутизації перевезень вантажів.

10

11

 

Даний програмний продукт використовується під час організації освітнього процесу студентами бакалаврами і магістрами освітньо-професійної програми «Логістика».
Використовується для автоматизації транспортної логістики та розрахунку оптимальних маршрутів доставки вантажу при виконанні різних практичних договорів.

4. Програмне забезпечення Statgraphics Centurion – дозволяє обробляти і аналізувати масиви статистичних даних.

 

12

 

Даний програмний продукт використовується студентами бакалаврами і магістрами освітніх програм «Логістика», «Транспортні системи» та «Розумний транспорт і логістика для міст» як під час проведення практичних занять, так і під час роботи над дипломним проектуванням.
Використовується для статистичного аналізу, візуалізації даних та прогнозного аналізу під час виконання досліджень кафедрою за різними науковими тематиками кафедри.

 

Крім програмного забезпечення в лабораторії навчального центру SmaLog «Розумний транспорт і логістика для міст» також використовується професійне обладнання:

 

1. Газоаналізатор – призначений для дослідження складу вихлопних газів.

 

13

Використовується під час проведення практичних і лабораторних занять з бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології.
Використовується при визначені валових викидів забруднюючих речовин від автотранспорту під час виконання наукових досліджень і госпдоговірних тематик.

2 Професіональний цифровий шумомір – призначений для визначення шумового забруднення.

 

14

 

Використовується під час проведення практичних і лабораторних занять із студентами бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології.

Використовується для дослідження шумового забруднення міста від громадського та індивідуального транспорту з метою оптимізації планування маршрутів руху транспорту та розподілення потоків руху.

 

3. Детектор транспорту – призначений для фіксації параметрів транспортного потоку, виявлення транспортних засобів, реєстрації проходження кількості транспортних засобів через перетин дороги, визначення параметрів транспортних потоків тощо.

 

15


Використовується для дослідження характеристик транспортних потоків міста, а також при під час проведення практичних занять і лабораторних занять з бакалаврами і магістрами спеціальності Транспортні технології.

 

4. Термінал збору даних та термопринтер, призначені для імітації процесів складської логістики.

 

 

 

 

 

16

17


Використовуються для збору, обробки та виведення даних для оцінки функціонування різних логістичних систем. Також дані прилади застосовуються для проведення практичних занять з імітації процесів складської логістики із студентами магістрами освітніх програм «Логістика.